Terms and Conditions

H ιστοσελίδα Apollon365.com στην οποία υπάγεται η διαδικτυακή πύλη Apollon365.news, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του Apollon365.news μόνον εφόσον αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο τους.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ιστοσελίδα Apollon365.com  στην οποία ανήκει η διαδικτυακή πύλη Apollon365.news, προσφέρει στους επισκέπτες/χρήστες τις διαδικτυακές της υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να χρησιμοποιήσει τις διαδικτυακές υπηρεσίες και σελίδες του Apollon365.news μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
H ιστοσελίδα Apollon365.com  δίνει πρόσβαση στους επισκέπτες/χρήστες σε μια σειρά υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και πηγών στις οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου.
Στις σελίδες και τις υπηρεσίες που παρέχει στον διαδικτυακό της τόπο συμπεριλαμβάνονται και διαφημίσεις κάθε διαθέσιμης μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες αλλά και όσες νέες υπηρεσίες γίνουν διαθέσιμες στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν στην ιστοσελίδα Apollon365.com  και όλους του υποτομείς (subdirectories) αυτών.
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας  κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των υπηρεσιών και σελίδων παρέχεται “ως είναι” και ότι η ιστοσελίδα Apollon365.com  αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή και οποιουδήποτε περιεχομένου που αφορά προσωπικές ή προσωποποιημένες σελίδες ή υπηρεσίες.
Η ιστοσελίδα Apollon365.com  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, να καταργεί τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες ή να δημιουργεί νέες δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών και δίχως να χρειάζεται σχετική τροποποίηση των παρόντων όρων. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες η οποία μπορεί να απαιτεί καταβολή τελών σε τρίτους φορείς όπως για παράδειγμα οι παροχείς υπηρεσιών internet. Για την πιο πάνω πρόσβαση η ιστοσελίδα Apollon365.com δεν φέρει καμία ευθύνη τόσο από τεχνικής άποψης όσο και σε όποια καταβλητέα τέλη κάθε μορφής προκύπτουν από αυτή τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να καταβάλει. Συμπληρωματικά ο επισκέπτης/χρήστης φέρει ακέραια την ευθύνη για τον προσωπικό του εξοπλισμό για τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που θα του επιτρέπουν την πρόσβαση στις σελίδες και τις υπηρεσίες μαζικές ή προσωπικές που προσφέρει η ιστοσελίδα Apollon365.com
Στους παρόντες όρους χρήσης περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου (σε ξεχωριστό κεφάλαιο), στην οποία εξηγείται λεπτομερώς ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών όπου και εάν υπάρχει καθώς και οι υπηρεσίες των cookies, σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018 καθώς και με την εκάστοτε εν ισχύ εθνική νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων στέλνοντας σχετικό αίτημα στον ιστότοπο της ιστοσελίδας . Το αίτημα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και ο ιστότοπος οφείλει να ανταποκριθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η ιστοσελίδα Apollon365.com είναι πιθανό να παρέχει στους χρήστες / μέλη την δυνατότητα ανάρτησης – δημοσίευσης περιεχομένου στις σελίδες της. Σε αυτή την περίπτωση είναι αμοιβαίως κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα και γενικά όλο το περιεχόμενο που αναρτούνται ή / και δημοσιεύονται από τους χρήστες / μέλη παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό συνεπάγεται ότι ο χρήστης / μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους περιεχομένου που αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή γενικά καθιστά διαθέσιμο σε άλλους χρήστες μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας Apollon365.com. H ιστοσελίδα Apollon365.com δεν δύναται να ελέγχει λόγο του όγκου του περιεχομένου κάθε είδους περιεχομένου που οι χρήστες αναρτούν, οπότε δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί την ακρίβεια, ακεραιότητα, νομιμότητα ή και ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται πλήρως ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας Apollon365.com μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο που δύναται να είναι προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα Apollon365.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτηθεί, αποσταλεί ή μεταφερθεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας Apollon365.com. Εάν η ιστοσελίδα δεχθεί ειδοποίηση για περιεχόμενο που προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί κατά τη κρίση της το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου και την διακοπή λειτουργίας του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει πάντα κατά την κρίση της ιστοσελίδας  τους όρους χρήσης.
Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας Apollon365.com για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας Apollon365.com
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας Apollon365.com, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ιστοσελίδας Apollon365.com.
11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση ή / και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
Ο χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας Apollon365.com κατανοεί και πλήρως αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα Apollon365.com δεν προχωρά σε κανέναν προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου και ότι τόσο η ιστοσελίδα Apollon365.com όσο και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι υποχρέωση) της άρνησης ανάρτησης, δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών και των σελίδων της.
Επίσης η ιστοσελίδα Apollon365.com και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα της διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου κρίνουν ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήση.
Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται πλήρως ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του κινδύνου που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου και υπηρεσία της ιστοσελίδας Apollon365.com. Επίσης, ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται την ευθύνη οποιασδήποτε απόφασης να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου φιλοξενείται στις ιστοσελίδες της ιστοσελίδας apollon365.com . Υπό αυτή την έννοια ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η ιστοσελίδα Apollon365.com  ή αναρτάται, ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους της MC DIGITAL MEDIA , των chat rooms, των σελίδων χρηστών, των live μεταδόσεων, των σχολίων και όλων των άλλων υπηρεσιών της ιστοσελίδας apollon365.com .
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου και ως εκ τούτου δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους κατά τόπους κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Επίσης, δεσμεύεται να εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Κύπρο και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας apollon365.com  και μέσω των οποίων αναρτά ή και δημοσιεύει πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στην ιστοσελίδα Apollon365.com  και για όσο χρόνο αυτά φιλοξενούνται και είναι μέρος των υπηρεσιών της MC DIGITAL MEDIA  επιτρέπει στην ιστοσελίδα Apollon365.com  να χρησιμοποιεί τον χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους.

ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης της MC DIGITAL MEDIA  κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την MC DIGITAL MEDIA  και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ της MC DIGITAL MEDIA  και οποιουδήποτε τρίτου λόγω του περιεχομένου που ο χρήστης έχει αναρτήσει ή δημοσιεύσει ή με οποιονδήποτε άλλο μεταφέρει μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας apollon365.com .

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ιστοσελίδα Apollon365.com  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Ο χρήστης επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα Apollon365.com  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

  1. Η ιστοσελίδα Apollon365.com δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή προκύψει μεταξύ των χρηστών / επισκεπτών των διαδικτυακών της τόπων και των τρίτων παροχών υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα Apollon365.com
    2. Στο περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων της ιστοσελίδας apollon365.com ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (links/hyperlinks) σε ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται κατά οιονδήποτε τρόπο από την ιστοσελίδα Apollon365.com  και κατά συνέπεια δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους.
    3. Στους διαδικτυακούς τόπους της ιστοσελίδας apollon365.com  προβάλλονται διαφημίσεις από τρίτες εταιρείες ή /και οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού. Κατά συνέπεια η ιστοσελίδα Apollon365.com  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα του περιεχόμενου των διαφημίσεων, τα λάθη, τις παραλείψεις ή ανακρίβειες που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτές.
    4. Οι ιστοσελίδες της εταιρίας MC DIGITAL MEDIA  περιέχουν διαφημιστικό υλικό σε διάφορες μορφές, όμως η ιστοσελίδα Apollon365.com  δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών / επισκεπτών ή οποιονδήποτε τρίτων που θίγονται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτούνται. Η ιστοσελίδα Apollon365.com  δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που εμφανίζεται στις ιστοσελίδες της πέρα κάποιων προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που γίνονται εύκολα αντιληπτές από οποιοδήποτε συνετό πολίτη. Κατά συνέπεια η ιστοσελίδα Apollon365.com  δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιαδήποτε ευθύνη για το διαφημιστικό περιεχόμενο. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και τους δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναρτώνται ή δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της ιστοσελίδας apollon365.com , εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου γίνεται ρητή αναφορά σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ιστοσελίδας apollon365.com  και προστατεύονται από την Κυπριακή νομοθεσία, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Κατά συνέπεια κανένα από αυτά δεν δύναται, εν μέρη ή εξ ολοκλήρου, να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της ιστοσελίδας apollon365.com  και φέρουν τα σήματα ή την αναφορά στις αντίστοιχες εταιρείες, οργανισμούς ή φορείς, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται κανένα δικαίωμα αναπαραγωγής, πώλησης, μεταπώλησης ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικής εκμετάλλευσης μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου των ιστοσελίδων της ιστοσελίδας apollon365.com

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα Apollon365.com  λόγω της φύσης και του όγκου του διαδικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένου της ιστοσελίδας apollon365.com . Το περιεχόμενο παρέχεται «ως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη κατά οιονδήποτε τρόπο.
Η ιστοσελίδα Apollon365.com  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ιστοσελίδα Apollon365.com  δεν εγγυάται ότι οι ιστότοποι της ιστοσελίδας  ή οποιουδήποτε άλλου συγγενικού site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τίθενται στη διάθεση των χρηστών / επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα, κώδικες ή συστατικά. Επίσης, η ιστοσελίδα Apollon365.com  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών ή τα αποτελέσματά τους. Το δε κόστος των πιθανών διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο χρήστης / επισκέπτης και επ’ ουδενί η ιστοσελίδα Apollon365.com .

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το σύνολο του περιεχομένου και οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους ιστότοπους της ιστοσελίδας apollon365.com  αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη / επισκέπτη και γενικά προς τη διαδικτυακή κοινότητα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή προτροπές για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων ενεργειών. Η ιστοσελίδα Apollon365.com  αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου, χωρίς όμως να δύναται να εγγυηθεί για την αρτιότητα, πληρότητα επάρκεια και σε γενικές γραμμές καταλληλότητα αυτού. Επίσης, λόγω του όγκου των συλλεγόμενων πληροφοριών και των πολλαπλών πηγών, η ιστοσελίδα Apollon365.com  δεν εγγυάται την απουσία λαθών καθώς στη πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του περιεχομένου περιλαμβάνονται τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια οι χρήστες / επισκέπτες των ιστοσελίδων της ιστοσελίδας apollon365.com  είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι κατά την χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών να προχωρούν στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS/HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Η ιστοσελίδα Apollon365.com  δεν κάνει κανέναν έλεγχο στη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω δεσμών (links/hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Κατά συνέπεια, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των δεσμών (links/hyperlinks) και την είσοδο των χρηστών / επισκεπτών σε άλλες ιστοσελίδες. Ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στις αντίστοιχες ιστοσελίδες οι οποίες και φέρουν ακέραια την ευθύνη του περιεχομένου τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα Apollon365.com  σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται ή με οποιονδήποτε τρόπο εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται ηλεκτρονικά με οποιονδήποτε τρόπο.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (LIVECHAT)

Η ιστοσελίδα apollon365.com  διατηρούν χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς και να μη προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες ή εκδικητικές διατυπώσεις. Η ιστοσελίδα Apollon365.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να μην επιτρέψει την ανάρτηση οποιουδήποτε μηνύματος δεν τηρεί τους πιο πάνω κανόνες κατά την αποκλειστική κρίση της. Επίσης, δεν αποδέχεται, ενστερνίζεται ή συμφωνεί με την οποιαδήποτε ιδέα ή προσωπική αντίληψη των χρηστών που συμμετέχουν στις υπηρεσίας συνομιλίας οι οποίοι έχουν το δικαίωμα της προσωπικής τους άποψης. Η ιστοσελίδα Apollon365.com και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να μπλοκάρουν τον οποιοδήποτε χρήστη παραβιάζει κατά συρροή τους κανόνες των χώρων παροχής συνομιλίας και δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Η ιστοσελίδα Apollon365.com δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες / επισκέπτες των υπηρεσιών τη δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους πάνω σε διάφορα ζητήματα της κοινωνικής, πολιτικής, αθλητικής, πολιτιστικής ζωής αλλά και άλλων ζητημάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος του κοινού. Οι απαντήσεις που δίνονται από τους χρήστες καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ιστοσελίδα Apollon365.com  με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το θέμα που τέθηκε για ψηφοφορία. Η ιστοσελίδα Apollon365.com  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των στοιχείων αλλά και την πνευματική ιδιοκτησία των συμπερασμάτων στα οποία οδηγούν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας apollon365.com  καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις νομοθεσίες που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των πιο πάνω όρων καθίσταται αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θα αφαιρείται από το παρόν χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Οι πιο πάνω όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας apollon365.com  και των χρηστών / επισκεπτών του περιεχομένου και των υπηρεσιών των ιστοσελίδων της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσης συμφωνίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

To Top