ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Innovatico Ltd σέβεται και γνωρίζει το Νόμο 138/2001 εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, και συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου Ευρώπης 1981 που υπεγράφη από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1987 και προνοούσε την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει μόνο όταν το υποκείμενο δεδομένων δώσει τη ρητή συγκατάθεση του.

To Top